Hi mng, chúc mọi người có một tuần thành công và thuận lợi. Các bạn bận rộn không có thời gian theo dõi thông tin thì đừng lo đã có MOSO.

Hi mng, chúc mọi người có một tuần thành công và thuận lợi. Các bạn bận rộn không có thời gian theo dõi thông tin thì đừng lo đã có MOSO.

🔎

Let’s goooooo! 🔥
> Daily Alpha
## **💵💴💶Funding**

– **DWF Labs** đầu tư **20 triệu đô** vào DeFi Liquidity Protocol **Synthetix**

[https://www.coindesk.com/business/2023/03/20/market-maker-dwf-labs-invests-20m-in-defi-liquidity-protocol-synthetix/](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.coindesk.com%2Fbusiness%2F2023%2F03%2F20%2Fmarket-maker-dwf-labs-invests-20m-in-defi-liquidity-protocol-synthetix%2F%3Ffbclid%3DIwAR0zf3TWYwJQp_BIMSgmxgzRwff22QriNHPpT8lrlej152Tn0yNUe1rPWOI&h=AT2LxTEOFdK_wcg7BXN0PcfFwjWBXs-0_4Si8tekJ2rNjQLG-3oRaUblJQHh7-eD1TONRo6KC5TjclMgFkMlWYC7DbqsxVGPOfCTA_6xiWfmovkUkne7odathTHYJylqYbiopXc8XrJqR8LJWe4j&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1d9ZYu3iLTeVGZSidiBz67PD68FLtQmndA9KMPBTw8hcmyWZ1H6XN7zq16DObiXey4NpMA8F6fkA2XvKDVy5DN779EyGq2iHcIhBA1tA4vSIO1geKqbNsL6c8YT_cB3PYGSByYmSgct061DPdpowPwnyiMHA)

– **Flying Sheep Studios** nhận được **1,2 triệu USD** tài trợ

[https://venturebeat.com/games/flying-sheep-studios-gets-german-government-funding-for-metaverse-game/](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fventurebeat.com%2Fgames%2Fflying-sheep-studios-gets-german-government-funding-for-metaverse-game%2F%3Ffbclid%3DIwAR1UpkDdLJU28mB7l_wNtX9c31JsTbSsEqiCRs8prZj9yNlSYJh9wjPRbrY&h=AT3qAD5lrcaiYqOUdSVvsetLeOfYRb88ghv6Ir0_TbIgcSOEuooQD7-bWmfsSwLCOf0yvS9TmhSAa3FxJ07abJr4IwJnOxzVTiwiaKQ_Iv9hva4Qr4PYaqTSbr-RL04h2DIaPEombpIyDxZ_l8k2&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1d9ZYu3iLTeVGZSidiBz67PD68FLtQmndA9KMPBTw8hcmyWZ1H6XN7zq16DObiXey4NpMA8F6fkA2XvKDVy5DN779EyGq2iHcIhBA1tA4vSIO1geKqbNsL6c8YT_cB3PYGSByYmSgct061DPdpowPwnyiMHA)

– **EOS Network Ventures** cam kết đầu tư **20 triệu USD **vào các dự án **EOS EVM và GameFi**

[https://twitter.com/BigBeardSa…/status/1637611692031897600](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FBigBeardSamurai%2Fstatus%2F1637611692031897600%3Ffbclid%3DIwAR2Vxl6XyeMV7MEMV4eZSQ3n6ACIq8mF1X5yaU9ZMAyr-1Hm-mXlo08pyVo&h=AT3aRI__vNL0imBoiyX6W9n9eQkLEuOQ93JmPIfCtOmzLbkHzVIqRNHzk7VAuSfX0YJIqJacQC71sHUFw-4x3nrHQFbMVyB23ZR7dNZ91dfKE-9stkTIARtvQMh7rEIQDVKtk-yTc-jq_Pd20g_p&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1d9ZYu3iLTeVGZSidiBz67PD68FLtQmndA9KMPBTw8hcmyWZ1H6XN7zq16DObiXey4NpMA8F6fkA2XvKDVy5DN779EyGq2iHcIhBA1tA4vSIO1geKqbNsL6c8YT_cB3PYGSByYmSgct061DPdpowPwnyiMHA)

## ☎️☎️☎️Drama về Defilama

– Nhóm **DefiLlama** đã lục đục bởi việc **phát hành Token** và team sẽ chia ra làm **2 phiên bản**

[https://twitter.com/0xngmi/status/1637425043482222599](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2F0xngmi%2Fstatus%2F1637425043482222599%3Ffbclid%3DIwAR2sY0BkhP1P6trITTxkRqnPrdJ_0xSvFV0e4vRWtj6PXwXGTgnmx8Z-Spc&h=AT11B6xT6w6VCAwS0Q-Ma3I-ek9dZsC_XKvBKVKQNwhKr3wzselhIKFDZGL6fgftpGoLvRD1f4DGghdlfpVDVcIhb8oSe7JZLqwyqc3kBjtuXhv0gt_sZcojHmEwrCOn4PdMjV5U4DN30NYkuTIC&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1d9ZYu3iLTeVGZSidiBz67PD68FLtQmndA9KMPBTw8hcmyWZ1H6XN7zq16DObiXey4NpMA8F6fkA2XvKDVy5DN779EyGq2iHcIhBA1tA4vSIO1geKqbNsL6c8YT_cB3PYGSByYmSgct061DPdpowPwnyiMHA)

-** Andre Cronje** lên tiếng** ủng hộ **nhóm hiện tại của DefiLlama

[https://twitter.com/AndreCronj…/status/1637463174340390912](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAndreCronjeTech%2Fstatus%2F1637463174340390912%3Ffbclid%3DIwAR3FUJnDbgIGho4K8-61gUuRNoYsx53qR-M4XVbDBEsWQHDSX0UJVroa6pI&h=AT3LIPAoi71nu-8oH0wocpKuqXIMtkeZPdw582IERUaPBzyJHOfDJ5DcGYgiqtOFmVcO3JR74PwxypVKx4ziioHpGVWb_iXVbjJe7zddIJTqccu6PnnYElcWqWEq4J1XrqpnMk0k-a_ltVGDjLDk&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1d9ZYu3iLTeVGZSidiBz67PD68FLtQmndA9KMPBTw8hcmyWZ1H6XN7zq16DObiXey4NpMA8F6fkA2XvKDVy5DN779EyGq2iHcIhBA1tA4vSIO1geKqbNsL6c8YT_cB3PYGSByYmSgct061DPdpowPwnyiMHA)

## 🛠🛠🛠 Update dự án

– **DEX SyncSwap **dựa trên zkSync đã chính thức ra mắt mạng lưới thử nghiệm Polygon zkEVM

[https://twitter.com/syncswap/status/1637590083111927811?s=20](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsyncswap%2Fstatus%2F1637590083111927811%3Fs%3D20%26fbclid%3DIwAR3PUFPzZo3ZXl0mjsPiJeB5QJiHDbdzLmHWrDC9lg6w2SEJW47aA2JBY_M&h=AT04K-0MeLq-1T5Lw9iKP-GkvAhbOO89FeIU37sKuqD4L7afvkM7ARtINmw_8eP8gDEXpdesS7zS5Bnap72d2jAuXAI6PYwyi2_b8GWv3-T-trYRNHDeZ8spVuJaDxQSXpAMZHjKRuQ9kXQMaLD3&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1d9ZYu3iLTeVGZSidiBz67PD68FLtQmndA9KMPBTw8hcmyWZ1H6XN7zq16DObiXey4NpMA8F6fkA2XvKDVy5DN779EyGq2iHcIhBA1tA4vSIO1geKqbNsL6c8YT_cB3PYGSByYmSgct061DPdpowPwnyiMHA)

– **Starknet **sẽ **phát hành **bản Alpha **v0.11.0** trên mạng thử nghiệm và nâng cấp mạng chính

[https://twitter.com/starknet/status/1637378374673858561](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fstarknet%2Fstatus%2F1637378374673858561%3Ffbclid%3DIwAR0BBLzssD5C4INBzyf32D8kza1MYFAj5895G1eSAIslaDYvTnXv-xBCJHY&h=AT1aS-LXL-toBgPYGQpcmElS2Zw-tUX9Ds-Lv4moHoRL64aD53boLRNnG-EuRypp9Y5-xUWHAAyr-kiY8TeI6K3TXV_saMM_7oLpb6WRN60rXcy7nBQdDHlQ-FuEas7U3vGzHdOv5kxp2yHicPso&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1d9ZYu3iLTeVGZSidiBz67PD68FLtQmndA9KMPBTw8hcmyWZ1H6XN7zq16DObiXey4NpMA8F6fkA2XvKDVy5DN779EyGq2iHcIhBA1tA4vSIO1geKqbNsL6c8YT_cB3PYGSByYmSgct061DPdpowPwnyiMHA)

– **CBDC, **Ứng dụng nhân dân tệ kỹ thuật số được cập nhật lên phiên bản 1.0.19 và ví hỗ trợ tìm kiếm

[https://www.ithome.com/0/680/780.htm](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ithome.com%2F0%2F680%2F780.htm%3Ffbclid%3DIwAR0rVPII0H2hiD2lcRIh1uC4vcCqNuKmRx2g6-4BymKXIxNji56c2-tk75U&h=AT0wmybnbsTeDsGzugOulh_ibEm0UteudnAypMrzRFqp7hxSh9JzYHFkEFfoR_Bs-vx30LeP9cKAplOTcwjdDq5OJfvO5JQwBveF1NZCrX4zPeq3YkHcbP3YCBt1OynWudK8vhhGdE4zuMXdPwMP&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1d9ZYu3iLTeVGZSidiBz67PD68FLtQmndA9KMPBTw8hcmyWZ1H6XN7zq16DObiXey4NpMA8F6fkA2XvKDVy5DN779EyGq2iHcIhBA1tA4vSIO1geKqbNsL6c8YT_cB3PYGSByYmSgct061DPdpowPwnyiMHA)

– **Bitcoin Layer 2 **mạng Stacks đã **kích hoạt phiên bản 2.1**

[https://twitter.com/Stacks/status/1637561639602978816](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FStacks%2Fstatus%2F1637561639602978816%3Ffbclid%3DIwAR3FUJnDbgIGho4K8-61gUuRNoYsx53qR-M4XVbDBEsWQHDSX0UJVroa6pI&h=AT2AoQ2j0OboqwlvTvLWJmqEHxB_79kuxJ6JkP03Ua-aFlDdWhS5-bHKrvNmM9UUoDy364mTkOHviWNPoce-IGf3YlBFGDa3C2EIU5dQkGdTgPmRn9kIh7M1DliP50sIbYIHWp2mHUzbpUl16p8h&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1d9ZYu3iLTeVGZSidiBz67PD68FLtQmndA9KMPBTw8hcmyWZ1H6XN7zq16DObiXey4NpMA8F6fkA2XvKDVy5DN779EyGq2iHcIhBA1tA4vSIO1geKqbNsL6c8YT_cB3PYGSByYmSgct061DPdpowPwnyiMHA)

-** RSS3 **sẽ phát hành nền tảng mở **Web3 AI**

[https://twitter.com/rss3_/status/1637363087828480000](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Frss3_%2Fstatus%2F1637363087828480000%3Ffbclid%3DIwAR16O8VGHR4W7XWygALzLUJF7J2DCGGbVQG5ZrSXcNGRq7MsYHRvkaHxIsc&h=AT0wQANO6QIeyF0yNOhYdb_7rX8h6KXZPOyEQv3QPsg-qPncx6FgcGpDPZSoXTTTgt9R3nH-cOaP4TpU7F4t0DB4h5FwhICPAqjijf0eWD_S383IkssbOd2dk1CMu2BTpt7pupWQpml4Xf29zPd7&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1d9ZYu3iLTeVGZSidiBz67PD68FLtQmndA9KMPBTw8hcmyWZ1H6XN7zq16DObiXey4NpMA8F6fkA2XvKDVy5DN779EyGq2iHcIhBA1tA4vSIO1geKqbNsL6c8YT_cB3PYGSByYmSgct061DPdpowPwnyiMHA)

– **The Sandbox** có kế hoạch **triển khai Polygon ID**

[https://twitter.com/TheSandbox…/status/1637423708393332737](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTheSandboxGame%2Fstatus%2F1637423708393332737%3Ffbclid%3DIwAR2PcXOgOYy1dTbVmw7RrovNOn_Ezmtuqil1KHqXY59GxeGG1LUvqTKygdQ&h=AT1bVN_3E4Hhw1bmk7F2aqNUqMRXB5xYwEJ2HRgPjUXGD61KZIUeVmSOM_cirH1CsXoRdRoGCqdiPMxEd0XlE8EgCoeGCjArpD-3XIPZcxfACNa0HVJ7k9CeHTkDc9kPCgHWDm7U1XYDBDz03CKC&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1d9ZYu3iLTeVGZSidiBz67PD68FLtQmndA9KMPBTw8hcmyWZ1H6XN7zq16DObiXey4NpMA8F6fkA2XvKDVy5DN779EyGq2iHcIhBA1tA4vSIO1geKqbNsL6c8YT_cB3PYGSByYmSgct061DPdpowPwnyiMHA)

– Giao thức Aptos EcoDeFi, **Thala Labs** hợp tác với **LayerZero** để tích hợp MOD và THL thành Token

[https://twitter.com/ThalaLabs/status/1636548471380660224](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FThalaLabs%2Fstatus%2F1636548471380660224%3Ffbclid%3DIwAR2iyG1iGEjwU4tRoRyfYM6NLoK58QA7h_MYdMnKvFKg4SR9h-HlgmuUI44&h=AT3my3Dm1sWuyQDT2zMM1tROKBhIu0kNoSUlG8nw_Hp11IgLeZ9XYl6YNOoERENX8DtzvUgd9AOfTH7urDkLXx9V5oJVfHi4UNFTiqKsujm5fziRY3JjVi2H6oHE7PVwT_duqG2WNoBPCRSGKnw7&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1d9ZYu3iLTeVGZSidiBz67PD68FLtQmndA9KMPBTw8hcmyWZ1H6XN7zq16DObiXey4NpMA8F6fkA2XvKDVy5DN779EyGq2iHcIhBA1tA4vSIO1geKqbNsL6c8YT_cB3PYGSByYmSgct061DPdpowPwnyiMHA)

Thông tin nổi bật diễn ra trong tuần này ở thị trường Vĩ mô và thị trường Crypto 👇 Hình bên dưới

Nguồn: Ryan Và Những Người Bạn – MOSO Research

Bạn thích bài này chứ?
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận