**[Góc Trao Giải Và Vinh Danh Những Bài Viết Xuất Sắc Tuần 4 Tháng 3]**

BẠN BẬN RỘN? KHÔNG CÓ THỜI GIAN THEO SÁT THỊ TRƯỜNG? ĐỪNG LO VÌ ĐÃ CÓ MOSO!!!

> Chào mọi người, chúc mng có một đầu tuần thật may mắn và đầy thuận lợi. Chúng ta hôm nay sẽ có nhưng thông tin gì trong hôm nay và tuần này. Gét Gooooooo🔥🔎
##
**Weekly Alpha (Một số thông tin đáng chú ý trong tuần qua)**

– Nền tảng **Euler Finance **đã **thu hồi thành công** hầu hết số tiền trị giá **200M đô bị hack
**

– **Pancakeswap V3** đang hoạt động, mang lại **thanh khoản cao và phí thấp hơn.
**

– **Manifold Finance** đã **release mevETH**, một token **stake để tăng thanh khoản sử dụng đa chuỗi **được thiết kế xung quanh việc thu thập MEV

-** LayerZero** đã huy động thêm được** 120 triệu USD** trong vòng cấp vốn mới với **mức định giá 3 tỷ đô la
**

– **zkSync Era **vượt qua **100M USD TVL **chỉ sau 2 tuần ra mắt

– **UniDex** ra mắt **Magma Testnet,** một chuỗi ứng dụng được xây dựng trên OP Stack, tạo nền tảng cho các sản phẩm của UniDex

– **Uniswap V3** được **fork miễn phí
**

– Mạng thử nghiệm riêng **dYdX V4 đã ra mắt**

– **ZKX,** perpetual futures DEX đầu tiên được **xây dựng trên Starknet,** đã ra mắt mạng thử nghiệm công khai.
## **
Daily Alpha📈📉 (10/4/2023)
**

**News📰📰📰**

– Coinbase sẽ tích hợp mạng Lightning Bitcoin, CEO Brian Armstrong cho biết.

[https://beincrypto.com/coinbase-will-integrate-bitcoin…/](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbeincrypto.com%2Fcoinbase-will-integrate-bitcoin-lightning-network%2F%3Ffbclid%3DIwAR0gMeo-VKRNfKW65ONA8p-wDhe45GjL3LlVtpG2aTYsL99PEoYfMOi8DcI&h=AT2IMX65_jnAyQ1XyKkpmM5NQ_8AotGej-m8-1kENYcgeCLIVOiKHxQMQe9XR4qiBkxh3FAkkv-Y0bnpIQNr-rl_JeiwVxK8zqVWSSDCta6aZYjq1bwtM2OVk3QM2wmyyKuNxFK5omX0sIxEZxxR&__tn__=-UK-R&c[0]=AT05fXAbRJhPF-dTJcpnAXhMfHPckGRfhVNKTVfwsAPsd2opP0IrERk6tPugdujvBZYqftGQH3ZU13cgXSwGhKv0JUO2BLybwGW5tTIxo44icVjDjrSQ_vhfe8-iiOavwy5Y-Oclzt0wmcyi23VOrNcDx7JK8go_TwilwKuCxAHtGg_hrnenp0d7UvcAcI3wjpGQZw)

– Hơn một triệu địa chỉ ví đang nắm giữ 1 BTC.

[https://cryptoslate.com/…/bitcoin-inscriptions-cross…/](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcryptoslate.com%2Finsights%2Fbitcoin-inscriptions-cross-1m-to-reach-new-record-breaking-heights%2F%3Ffbclid%3DIwAR2tZuQ42UcnPHivoJCD9YOWYj9IKlQbXbeSBPGlQuckquq0SdMKaKMXIKk&h=AT1DKO-YB1B7Ai8WRKpB5czNisD2hBq6iNQozfwcwYlRvytKlsJ0-6gos–7GrCnAaGb9GAhCb2zJkLEH0ogfkaAafu_FLAIKvmpJHGc0tGNQDcBII1tulH058dfBSNhZvtVb_vJCD5nBmmT6eAv&__tn__=-UK-R&c[0]=AT05fXAbRJhPF-dTJcpnAXhMfHPckGRfhVNKTVfwsAPsd2opP0IrERk6tPugdujvBZYqftGQH3ZU13cgXSwGhKv0JUO2BLybwGW5tTIxo44icVjDjrSQ_vhfe8-iiOavwy5Y-Oclzt0wmcyi23VOrNcDx7JK8go_TwilwKuCxAHtGg_hrnenp0d7UvcAcI3wjpGQZw)

– Nhật Bản phê duyệt WPP Web3 để thúc đẩy tăng trưởng ngành công nghiệp Blockchain/Crypto trong nước

[https://www.coindesk.com/…/japan-releases-web3-white…](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.coindesk.com%2Fpolicy%2F2023%2F04%2F06%2Fjapan-releases-web3-white-paper-to-promote-industry-growth-in-the-country%3Ffbclid%3DIwAR3EUV9TVMlMZxql_Ik_NJ6lPl7e9rg7PTdJ5-2P5jrKZs-2wZmFRrNbUAA&h=AT1YdCZxgB-w-fpiYbdw_lzEtRBgsSeqN4Eo-hNl3coPKGU9Vmvs9cPuIiTnUE6OvmT57619CQBTTTAUTF-J4cPTU3VR9ZzmkFYbju5d7o5vQI2bA1cKlTVgUxxRZ5LR5HN_cIGOGrRdgsv0lrk2&__tn__=-UK-R&c[0]=AT05fXAbRJhPF-dTJcpnAXhMfHPckGRfhVNKTVfwsAPsd2opP0IrERk6tPugdujvBZYqftGQH3ZU13cgXSwGhKv0JUO2BLybwGW5tTIxo44icVjDjrSQ_vhfe8-iiOavwy5Y-Oclzt0wmcyi23VOrNcDx7JK8go_TwilwKuCxAHtGg_hrnenp0d7UvcAcI3wjpGQZw)

**Update 🛠🛠🛠
**

– SushiSwap bị hack 3.3M$

[https://twitter.com/jaredgrey/status/1644914375151550464](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fjaredgrey%2Fstatus%2F1644914375151550464%3Ffbclid%3DIwAR1qadzQyS0D4wXuFSXBdsJBFytYMQtVCMHEHEkIiSU07v4Tl4dyVQkYFLI&h=AT21lEbnLFWxDvaexEpxUPkpwECC2VIWl092mYnBPuQkiNhC2NkKM3emGg_szYpXmzlS0S8sDrFbXwU238VnY5lSD7ykEkc9s2TAOqFcbwLXHotYuKdwMVZm_CKb4nGnqHtQnbFrmiciWiT4abXM&__tn__=-UK-R&c[0]=AT05fXAbRJhPF-dTJcpnAXhMfHPckGRfhVNKTVfwsAPsd2opP0IrERk6tPugdujvBZYqftGQH3ZU13cgXSwGhKv0JUO2BLybwGW5tTIxo44icVjDjrSQ_vhfe8-iiOavwy5Y-Oclzt0wmcyi23VOrNcDx7JK8go_TwilwKuCxAHtGg_hrnenp0d7UvcAcI3wjpGQZw)

[https://www.coindesk.com/…/sushi-dex-approval-contract…](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.coindesk.com%2Ftech%2F2023%2F04%2F09%2Fsushi-dex-approval-contract-exploited-for-33m%3Ffbclid%3DIwAR0OMTuJIbcm74Rp8oroaftXWkArjG1oBeFXyfIEOdWyHdxmRL4YCRd285I&h=AT0lnRfmGqO4DEYUV4_NBL5O4OXgi3HJyQrkVSVRnHu3doGhbkwUPO4Klo25qUA-HUbqzUNAAjegAkq6lw4rtnBn4vb5KxHpsVcFWlhUwx5s04tfjPg9DUxHhO3KtMEfzFkuf6WvhIy6r7c3xo65&__tn__=-UK-R&c[0]=AT05fXAbRJhPF-dTJcpnAXhMfHPckGRfhVNKTVfwsAPsd2opP0IrERk6tPugdujvBZYqftGQH3ZU13cgXSwGhKv0JUO2BLybwGW5tTIxo44icVjDjrSQ_vhfe8-iiOavwy5Y-Oclzt0wmcyi23VOrNcDx7JK8go_TwilwKuCxAHtGg_hrnenp0d7UvcAcI3wjpGQZw)

– AAVE triển khai giao dịch Options

[https://twitter.com/aevoxyz/status/1644311758889435136](https://twitter.com/aevoxyz/status/1644311758889435136?fbclid=IwAR35S58c7jqYVB1IWY4jul3qZ0HPP1-lmG7uQnDEYGpYTfWiK1x5VfRYiqA)

– Lookrare V2 được ra mắt

[https://twitter.com/LooksRare/status/1644393205407023104](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLooksRare%2Fstatus%2F1644393205407023104%3Ffbclid%3DIwAR1MV1IVf6xN8yrhAnB3jeozKB5SVpSrUb3ttYltvxKqmLqtm0S4x92NC_A&h=AT003KJ8ayIfjJ18O4LriRAnwzeXfsi8gq5i2EOq0VPvsK8icfepExFCA9GlAAuCjhi7wQ3yI8fiHHbxfvK5ZW7fiYoJh9eIn0SqPPLzRBORodC6BwJ5kqQ74lcERKK8lM_W8aZncn4Vh9hOb7XN&__tn__=-UK-R&c[0]=AT05fXAbRJhPF-dTJcpnAXhMfHPckGRfhVNKTVfwsAPsd2opP0IrERk6tPugdujvBZYqftGQH3ZU13cgXSwGhKv0JUO2BLybwGW5tTIxo44icVjDjrSQ_vhfe8-iiOavwy5Y-Oclzt0wmcyi23VOrNcDx7JK8go_TwilwKuCxAHtGg_hrnenp0d7UvcAcI3wjpGQZw)

– Camelot Dex V2 đã được release vào ngày 08/04

[https://www.coindesk.com/…/arbitrum-based-camelot…](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.coindesk.com%2Fbusiness%2F2023%2F04%2F07%2Farbitrum-based-camelot-crypto-exchange-to-deploy-v2-upgrade-saturday%3Ffbclid%3DIwAR0U5z_1lNxkEDeO8HvURzWRGj3Fiwx0epI8CA-ZJcFWWKf1xiUwm7Wvp64&h=AT2zF3yR8ee5qXrplQCo4adnpahVDRnNlB5ZdZP0yqsI8khIbLBPXGqaa2CPo77Ld2ZZm6vNlRWyo4N0L39ZwtGBN1qXrPJ0iRWWShofIp_lckWiPSHcfOMVhTpwsSIyiFg7wxGNX0cRrwlORsAW&__tn__=-UK-R&c[0]=AT05fXAbRJhPF-dTJcpnAXhMfHPckGRfhVNKTVfwsAPsd2opP0IrERk6tPugdujvBZYqftGQH3ZU13cgXSwGhKv0JUO2BLybwGW5tTIxo44icVjDjrSQ_vhfe8-iiOavwy5Y-Oclzt0wmcyi23VOrNcDx7JK8go_TwilwKuCxAHtGg_hrnenp0d7UvcAcI3wjpGQZw)

– dYdX kkhông tiếp tục hỗ trợ cho người dùng Canada nữa

[https://www.theblock.co/…/dydx-ends-support-for…](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.theblock.co%2Fpost%2F225452%2Fdydx-ends-support-for-canadian-users%3Ffbclid%3DIwAR1NnwQFtZy_-bssxmGK5I8026FjVsL3UofmQf4Yy8QOBMuPiM461-bbteQ&h=AT102diTH5Z5v5Xg3A9ooNopDcgSE3FsZ4R0MNUko65d2dG1t_UOdYwuYqMCf7hPStnroe9VYck1GDkdK6GlcOH6dxPBqj7zlqn4gCDMU7q3dqzNHNe9P0K8d8VUwLUf9KX-qojAxKxNlffhRDN1&__tn__=-UK-R&c[0]=AT05fXAbRJhPF-dTJcpnAXhMfHPckGRfhVNKTVfwsAPsd2opP0IrERk6tPugdujvBZYqftGQH3ZU13cgXSwGhKv0JUO2BLybwGW5tTIxo44icVjDjrSQ_vhfe8-iiOavwy5Y-Oclzt0wmcyi23VOrNcDx7JK8go_TwilwKuCxAHtGg_hrnenp0d7UvcAcI3wjpGQZw)

Nguồn: Ryan Và Những Người Bạn – MOSO Research

Bạn thích bài này chứ?
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận